Projekty CZ, s.r.o.
ul. Hradiště 96/8
400 01 Ústí nad Labem


info@projekty-cz.eu
Copyright © Projekty CZ, s.r.o.

K čemu


Rozsah – příprava staveb
Rozsah – realizace staveb

Inženýrská činnost navazuje na projektovou přípravu staveb. Zpravidla je výkonem inženýrské činnosti umožněno posunout záměr investora nebo stavebníka směrem k realizaci stavby. To znamená stavbu zahájit a po realizaci stavbu zkolaudovat a uvést ji do provozu.

Společnost Projekty cz, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům a smluvním partnerům výkony v oblasti inženýrské činnosti zejména na akce a stavby, ke kterým zajišťuje projektovou přípravu.

Systém výkonů a rozsah inženýrské činnosti je úzce svázán s legislativou v oblasti přípravy a povolováním staveb. Základním předpisem je Stavební zákon. Výkonem inženýrské činnosti jsou zajišťovány nejčastěji tyto doklady ve fázi přípravy stavby:

          Územně plánovací informace
          Stanovisko k projednání Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. (E.I.A.)
          Rozhodnutí o kácení dřevin
          Rozhodnutí o sjezdu z veřejné komunikace
          Rozhodnutí o nakládání s vodami
          Rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí)
          Ohlášení stavby
          Stavební povolení

Obstarání těchto dokladů předchází projednání stavby s dotčenými orgány státní správy a většinou účastníků příslušného řízení. Nezbytným výstupem těchto projednávání, jsou kladná závazná stanoviska, která se k žádostem o vydání rozhodnutí a povolení dokládají.

V rámci výkonu inženýrské činnosti během realizace stavy, jsou společností Projekty CZ, s.r.o., zajišťovány tyto služby:

          spolupráce s investorem při výběru zhotovitele stavby
          výkon autorského dozoru projektanta
          výkon technického dozoru investora
          obstarání Kolaudačního souhlasu

Rozsah činností spojených se zajištěním uvedených služeb, je zpravidla specifikován smlouvou o dílo.